saaranimusic banner
 • నాభీ-హృత్-కంఠ-రసా-నాసాదుల యందు శోభిల్లు సప్తస్వర -
 • మనసూ స్వాధీనమైన ఘనునికి మరిమంత్ర తంత్రము లేల -
 • సంగీత జ్ఞ్యానము భక్తివినా సన్మార్గము గలదే ఓ మనసా - త్యాగరాజస్వామి.
 • कला क्या है ? यह इंसान की रचनात्मक आत्मा की यथार्थ के पुकार के प्रति प्रतिक्रिया है. - रबिन्द्रनाथ टैगोर ||
 • आत्मा का संगीत ब्रह्माण्ड द्वारा सुना जा सकता है||संगीत दो आत्माओं के बीच के अनंत को भरता है. – रबिन्द्रनाथ टैगोर ||
 • నాదోపాసన చే శంకర, నారాయణ విదులు వెలసిరి ఓ మనసా - త్యాగరాజస్వామి.
 • ప్రాణా ఆనాలా సమ్యోగము వలన ప్రణవ నాదమే సప్తస్వరములై బరగే - త్యాగరాజస్వామి.
 • “Music is the mediator between the spiritual and the sensual life.” ― Ludwig van Beethoven
 • “We're deaf men working as musicians; we play the music but we can't hear it.” ― Sebastian Faulks, Engleby
 • “Music is my religion.” ― Jimi Hendrix
 • తను మనము లన్నియు నాదము, తనువున నరముల సవ్వడి నాదమయం, ఈ కాయమున ప్రవహించు ప్రతి ద్రవము నాదరసమేకదా.
 • Sa Shadja (षड्ज) six-born peacock mūlādhāra मूलाधार (base of spine) Ganapati
 • Re Rishabha (ऋषभ) bull Bull svādhiṣṭhāna स्वाधिष्ठान (genitals) Agn
 • Ga Gandhara (गान्धार) sky goat maṇipūra मणिपूर (solar plexus and navel) Rudra (Shiva)
 • Ma Madhyama (मध्यम) middle dove/heron anāhata अनाहत (heart) Vishnu
 • Pa Panchama (पञ्चम) fifth cuckoo/nightingale viśuddha विशुद्ध (throat) Naarada
 • Dha Dhaivata (धैवत) earth Horse ājñā आज्ञा (third eye) Sadasiva (Shiva as the unmanifest, precursor to creation)
 • Ni Nishadam (निषाद) hunter elephant sahasrāra सहस्रार (crown of the head) Surya (Sun)
 • vīṇāvādana tattvajñaḥ śrutijātiviśāradaḥ tālajñaścāprayāsena mokṣamārgaṃ niyacchati
 • కర్ణాటక సంగీతమనగా చెవిలోని కర్ణభేరికి వచ్చిచేరే ఇంపైన శబ్దముల సముదాయము.
 • All one's life is music, if one touches the notes right and in time. -John Ruskin.
 • किसी बच्चे की शिक्षा अपने ज्ञान तक सीमित मत रखिये, क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है.
 • సమాచారం జ్ఞానం కాదు, జ్ఞానం వివేకం కాదు, వివేకం నిజం కాదు, నిజం సౌందర్యం కాదు, సంగీతం మాత్రమే నిజం.
 • Learning to trust is one of life’s most difficult tasks.
 • ఎక్కడైతే మాటల్లో పదాలు మూగబోతాయో అక్కడే సంగీతం ప్రారంభమవుతుంది.
 • “ Music is ... A higher revelation than all Wisdom & Philosophy ”- Ludwig van Beethoven
 • कला में व्यक्ति खुद को उजागर करता है कलाकृति को नहीं.
 • "నిశ్శబ్దం తరువాత, మాటల్లో చెప్పడానికి వీలుకాని వ్యక్తీకరణకు సమీపంలో సంగీతం ఉంది."
 • “The only escape from the miseries of life are music. and Music is the universal language of mankind.”
 • సంగీతం ఆత్మ యొక్క వెల్లడిలో ఉంది, సంగీతం మానవజాతి సార్వత్రిక భాష.
 • भरोसा करना सीखना जीवन के सबसे कठिन कार्यों में से एक है।
 • Love music, drink music, eat music think in music enjoy the music it is a grate magic- Parthasarathy
 • సంగీతం ఆత్మయొక్క భాష, రహస్యమైన బాధల్ని బహిర్గతంచేసి, జీవితంలో శాంతిని నింపుతుంది, కలహాల్నిరద్దుచేస్తుంది.
 • Music washes away from the soul the dust of everyday life.
 • నా అన్న మనుషులు ఎవరూ నాతో లేక పోయినా సంగీతం నా అంతరాత్మ గా నిలిచింది.
 • उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है.
 • “ The music is not in the notes, but in the silence between.” - Wolfgang Amadeus Mozart
 • "क्योंकि यह लोगों को बदल सकते हैं संगीत दुनिया को बदल सकते हैं."
 • “Music can change the world because it can change people.”
 • Sound of music is physics, feel or expressive way is called chemistry,
 • laya or tala is maths, Breadth control, posture is meditation, singing lyric is literature.
MUSICAL EVENTS
 • Students of Amrutha Music Academy performing in the month of April in quartely music programme.
 • Welcome to join in our Academy we teach and send Governament Certificate and Diploma exams.
 • Music creates, improves and visualize your mind. We request all are welcome to join and learn music.
 • Online music and personal music classes for all age groups.
Contibute

  The activities of SMET are being conducted in a Colony welfare bhavan accommodation. Nearly 100 children from the twin cities and adjoining districts are attending classes. There is a need for own accommodation which is permanent and spacious. This will enable us to provide a Hall for training, Library, office etc.  We propose to buy a Building or Flat for this purpose.

  Long term requirement:

  A free residential music school for talented children from economically and socially backward sections.   

  •  Funds for chronicling, production and preserving the various activities of the academy.
  •  Provide financial and medical assistance for the benefit of the poor and needy musicians.
  •  Chronicle and preserve our traditional music in various forms and literature in the form of audio
  •  visual forms and publications. Maintain a library of such material.
  •  A noble cause of these proportions cannot be achieved without champions who are convinced about its objectives.

   We appeal for your moral and financial support in this regard.

   Our Subcriptions/Membership fee as follows:-

   Annual Membership - Rs.1000/- ; Life Membership - Rs.10,000/- ; Patronage : Rs.1,00,000/-

  •  All your contributions or donations are requested to send through cheque/Demand Draft only in favour of "Saarani Music Educational Trust" payble at Hyderabad.

   You can also send the donations online details:

  •  Saarani Music Educational Trust A/c no:- 3121472953, IFScode : CBIN0283326, Central Bank Of India, Dilsukhnagar, Hyderabad.

   All your contributions or donations are requested to send to the following address by post.

SAARANI MUSIC EDUCATIONAL TRUST

C/o N.C.Parthasarathy

Flat no:103; Deepthi Residency, Phanigiri Colony,

Chaitanyapuri, Hyderabad, Andra Pradesh, India - 500060.

Mobile:7893312636/9849212926

Up Coming Events

Quarterly Music program in the month of April by students of Amrutha Music Academy.

Musicians
Vageeyakarulu
online viewers : 1